ALGEMENE VERKOOPS
VOORWAARDEN

 
Artikel1. Identificatie van de verkoper N.V. TCONCEPT COMPANY 178 Chaussée Romaine4300 WaremmeBelgiëOndernemingsnummer : 0823.462.989Telefoon : 078/15.80.82 (prijs van een lokale oproep)Email : info@tconcept.netWebsite : www.teh.euArtikel 2. Onderwerp2.1. Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd de "Algemene Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing zowel op verkopen buiten de verkoopruimte als op online afgesloten overeenkomsten op de website www.teh.eu (hierna genoemd de "Website") en bepalen de contractuele relatie tussen de Klant (hierna genoemd de "Klant") en de NV TCONCEPT COMPANY (hierna genoemd "TConcept").2.2. De Klant wordt verzocht de Algemene Verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling houdt automatisch de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de Klant van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, dewelke voorrang hebben op elke andere versie en op alle bepalingen die zijn opgenomen in alle andere documenten (prospectussen, catalogi enz.) uitgegeven door Tconcept en die slechts te indicatieven titel zijn.2.3. TConcept behoudt zich het recht voor om op elk moment de Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn die welke van kracht zijn op de datum van het plaatsen van de bestelling. Artikel 3. Producten - bestelling3.1. Bij het registreren van zijn persoonlijke gegevens in de rubriek "Mijn account" moet de Klant de juistheid en volledigheid garanderen van alle gegevens en informatie die hij verstrekt. TConcept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een fout in de formulering van de contactgegevens van de Klant (met name de onmogelijkheid om de Producten te leveren).3.2. De producten waarop de Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, zijn de producten die door TConcept op de markt worden gebracht en die worden gepresenteerd op de Website en op alle webpagina's die aan deze Website zijn gekoppeld (hierna genoemd de "Producten"). De Producten worden nauwkeurig beschreven door een tekst en één of meer foto's. De kleurenweergave kan per computer verschillen.3.3. De Producten die door TConcept worden gecommercialiseerd, worden gepresenteerd op de Website en op alle internetpagina's die aan deze website zijn gekoppeld en worden nauwkeurig beschreven door een tekst en één of meer foto's. 3.4. Daarenboven worden de Producten tijdens verkopen buiten de verkoopruimte aangeboden en gepresenteerd aan de Klant, waardoor hij dus vertrouwd is met hun manier van werken en hun functionaliteiten. Hij kan vragen stellen en informeren naar het gebruik van de Producten en hun kenmerken bij de consultant of elke medewerker of vertegenwoordiger van TConcept.De Klant die een bestelling plaatst, erkent vanaf dat moment dat hij volledig werd geïnformeerd door de consultant of elke medewerker of vertegenwoordiger van TConcept over de specifieke kenmerken van de verschillende Producten. De Klant erkent ook dat hij vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid de inhoud van zijn bestelling heeft bepaald.De Klant kan ook het callcenter bellen op het telefoonnummer vermeld in Artikel 1 als hij meer informatie wenst over de verschillende Producten.3.5. Alleen bestellingen die door TConcept schriftelijk zijn geaccepteerd en gevalideerd, binden haar rechtsgeldig. 3.6. Zodra de bestelling is gevalideerd en de betaling is ontvangen, overeenkomstig artikel 5, is een annulering van de bestelling niet meer mogelijk, behoudens het herroepingsrecht wanneer deze van toepassing is, in overeenstemming met artikel 8 hieronder.Artikel 4. Prijzen - verzendingskosten4.1. De prijzen van de Producten zijn vermeld in Euro en zijn inclusief BTW. Recupel-bijdrage en andere taksen en bijdragen zijn inbegrepen.4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen inclusief verzendkosten wanneer het leveringsadres zich in België bevindt. Wanneer het leveringsadres zich in het buitenland bevindt, zijn de verzendkosten de verantwoordelijkheid van de Klant en variëren deze afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling en het land van bestemming. Ze worden berekend en vermeld tijdens de betalingsprocedure op de Website. Voor een levering buiten de Europese Unie moet de Klant de douanerechten en andere taksen betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van de Producten in het land van de plaats van levering. De formaliteiten die daarmee verband houden, zijn ook de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij anders is aangegeven.4.3. De Producten worden gefactureerd aan de prijzen die van kracht waren op het moment van de bestelling.Artikel 5. Betaling5.1. De betalingen worden in principe online uitgevoerd met een creditcard en zijn volledig beveiligd door de betalingsmodule van Ogone. De validatie van de bestelling door de Klant houdt de acceptatie van de betalingsmodaliteiten en -voorwaarden in. De datum van validatie van de bestelling komt overeen met de datum van de online betaling via creditcard, op voorwaarde dat de betaling wordt aanvaard en gevalideerd door ons informatiesysteem. 5.2. Zodra de betaling is ontvangen, stuurt TConcept een bevestigingsmail naar de Klant en gaat zij over tot de levering van zijn bestelling, in overeenstemming met artikel 6 hieronder.Artikel 6. Levering - termijn6.1. De leveringen worden uitgevoerd op basis van de beschikbare voorraden en in volgorde van ontvangst van bestellingen. 6.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld, worden de Producten geleverd binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het door de Klant opgegeven adres. 6.3. De levering wordt uitgevoerd door de directe overhandiging van de Producten aan de Klant. Voor de veiligheid van de Klant kan bij de levering een identiteitsbewijs van de Klant (of een kopie ervan) worden gevraagd. De Klant ondertekent de leveringsbon voor ontvangst.6.4. TConcept zorgt ervoor dat de bestellingen zo snel mogelijk worden verwerkt. Levertijden worden echter ter indicatie en zonder enige verbintenis gegeven. Ze worden altijd onder voorbehoud gegeven in functie van de beschikbaarheid van de voorraad. In ieder geval kan een overschrijding van die levertermijn geen aanleiding geven tot een inhouding of schadevergoeding van de Klant, noch tot een annulering van de bestelling ten voordele van de Klant. Bovendien kan TConcept in geval van vertraging als gevolg van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 11, de leveringsperiode verlengen zonder enige vorm van schadevergoeding te betalen aan de Klant, noch inhouding of annulering van de bestelling van de Klant op voorwaarde dat TConcept de Klant volledig zal informeren over het optreden van een overmacht en dat zij hem de datum van levering zal meedelen, zodra deze gekend is.Als de bestelling echter niet binnen de 30 dagen nadat TConcept de betaling van de bestelling heeft ontvangen, is geleverd, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met TConcept om de status van de bestelling na te gaan. Indien nodig krijgt TConcept extra tijd die benodigd is volgens de omstandigheden om de Producten te leveren. Indien de levering binnen die extra periode niet werd uitgevoerd, zal de Klant het recht hebben om de bestelling op te zeggen, met dien verstande dat hij geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook zal kunnen eisen voor dergelijke beëindiging op basis van de vertraging die heeft geleid tot deze procedure of anderzijds, de beëindiging door de Klant van de bestelling krachtens de bepalingen van dit artikel geldend als de definitieve transactie in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 2044 tot 2058 van het Burgerlijk Wetboek. TConcept zal elk bedrag dat de Klant krachtens het contract heeft betaald zonder onnodige vertraging terugbetalen.6.5. TConcept kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of het bederf van de bestelling tijdens het vervoer door de transportdiensten die door de Klant zijn gekozen. TConcept kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade die voortvloeit uit een te late levering of niet-levering door de transporteur.Artikel 7. Overeenkomst - klachten7.1. De Producten worden vervoerd onder de verantwoordelijkheid van TConcept of de door de Klant gekozen transporteur. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, bij ontvangst van de Producten, de staat en de inhoud te controleren en een voorbehoud of klacht over te maken die gerechtvaardigd lijkt (beschadigd product, fout, vergetelheid, ...).7.2. Als de geleverde Producten niet overeenkomen met de aard en de kwaliteit van de aanwijzigingen vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling, moet de Klant zijn klachten indienen 2 werkdagen na de datum van levering. Elke klacht die daarna wordt ingediend, zal worden afgewezen. De Klant wordt gevraagd om contact op te nemen met ons callcenter om zijn klacht te registreren. De Klant moet vervolgens het Product in de staat waarin het werd ontvangen per aangetekend pakket terugsturen naar het postadres vermeld in artikel 1. De Klant specificeert het bestelnummer, de referenties en de hoeveelheden van de bestelde Producten en eventueel de Producten die verkeerd werden geleverd.7.3. Als het kennelijk gebrek of de niet-overeenstemming wordt erkend door TConcept, zal het een nieuw Product aan de Klant leveren of, in geval van onbeschikbaarheid van het Product, overgaan tot de volledige terugbetaling van het Product aan de Klant.Artikel 8. Herroepingsrecht8.1. Onderhavige bepaling is alleen van toepassing op verkopen aan consumenten, dat wil zeggen uitsluitend natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die niet onder hun commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteiten vallen (hierna de "Consument(en)").8.2. In geval van verkoop op afstand via de Website of in het geval van een verkoop buiten de verkoopruimte van TConcept, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn aankoop op te zeggen, zonder zijn beslissing te moeten verantwoorden, binnen de 14 dagen vanaf de dag dat de Consument (of een andere derde partij dan de transporteur en door hem aangewezen) fysiek de Producten in bezit neemt.8.3. In dit geval deelt de Consument binnen de 14 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk zijn herroepingsbeslissing mee aan Tconcept, hetzij door middel van het op de website beschikbare herroepingsformulier, hetzij door middel van een verklaring die ondubbelzinnig en duidelijk de beslissing om te herroepen uiteenzet. Deze communicatie kan worden gedaan via e-mail naar info@tconcept.net of per post naar het adres vermeld in artikel 1. In het laatste geval wordt een ontvangstbevestiging verzonden door TConcept.De Consument ontvangt vervolgens de instructies om de Producten aan ons te retourneren zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen de 14 dagen na de herroepingsmededeling.8.4. Om redenen van gezondheid en hygiëne kan de Consument geen recht op herroeping uitoefenen voor theecapsules waarvan het deksel is verwijderd of de verpakking is geopend.8.5. Retourkosten zijn voor rekening van de Consument.8.6. In geval van verlies of bederf van het geretourneerde pakket, kan TConcept de bestelling niet terugbetalen. De Consument moet dan rechtstreeks een klacht indienen bij zijn transporteur.8.7. Een bevestigingsmail wordt door TConcept verzonden na ontvangst van het herroepingsbesluit en na ontvangst van de geretourneerde Producten.8.8. De Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking en in hun originele staat. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten dewelke het gevolg is van manipulaties die niet noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en goede werking van deze Producten vast te stellen. De Consument is ook verplicht om de Producten te respecteren en zorgvuldig te behandelen.8.9. Binnen de 14 dagen nadat TConcept op de hoogte is gesteld van het herroepingsbesluit vanwege de Consument, worden alle betaalde bedragen terugbetaald, verminderd met eventuele transportkosten en, indien van toepassing, de bovengenoemde waardevermindering evenals de prijs van alle capsules die zijn geopend.8.10. TConcept behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de daadwerkelijke restitutie van de Producten.Artikel 9. WaarborgDe Klant geniet 2 jaar garantie voor elke niet-overeenstemming van de goederen dewelke zich voordeed op het moment van levering, in overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze garantie dekt alleen de conformiteitsfouten die aanwezig zijn op het moment van de levering van de Producten.Zijn daarom uitgesloten:- elke directe of indirecte schade toegebracht aan het Product na de levering (bijv. oxidatie, schok, val, ...);- schade als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongeluk of natuurramp;- gebreken die uitdrukkelijk of door nalatigheid, verkeerde behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of niet-naleving van de gebruiksvoorschriften van de fabrikant zijn veroorzaakt;- schade die voortvloeit uit commercieel, professioneel of collectief gebruik;- de vervanging van elementen of accessoires waarvan de regelmatige vernieuwing noodzakelijk is;Als de vaststelling meer dan 6 maanden na de levering wordt gedaan, moet de Klant het bestaan van niet-overeenkomst op het moment van de levering kunnen bewijzen.Elke aanvraag voor interventie moet worden gericht aan ons callcenter.Indien de Klant rechtstreeks beroep doet op de fabrikant in het kader van de garantie, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. In het geval van tussenkomst van een derde partij die niet door TConcept is aangewezen, wordt het voordeel van de garantie teniet gedaan.Voor elk gebrek dat onder de wettelijke garantie valt, verbindt TConcept zich ertoe:- ofwel over te gaan tot het repareren van de machine ofwel tot het omwisselen van de machine, voor zover de beschikbare voorraad dit toelaat.- ofwel, indien een reparatie en vervanging onmogelijk is of niet kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, om verkoopprijs van de machine terug te betalen (tenzij het een klein mankement betreft) of een redelijke korting op de aankoopprijs te verlenen.Deze voorwaarden en beperkingen hebben geen invloed op de wettelijke bepalingen in dit verband.
Artikel 10. Bijstand na verkoopVoor elke vraag en/of klacht kan de Klant contact opnemen met het TConcept Call Center op het telefoonnummer dat vermeld is in artikel 1.
Artikel 11. Overmacht Overmacht geeft TConcept het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering ervan uit te stellen zonder kennisgeving of schadevergoeding aan de Klant. Onder overmacht wordt verstaan elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en zoals bepaald door de Rechtbanken.Artikel 12. Persoonlijke gegevens12.1. De door de Klant meegedeelde persoonlijke gegevens worden door TConcept alleen verwerkt voor zover noodzakelijk om de bestelling te verwerken en mogelijk met het doel een nieuwsbrief te verzenden. Ze kunnen door TConcept worden doorgegeven aan derden, inclusief de transporteur, met als enig doel de verwerking van de bestelling. Uit respect voor de privacy van haar Klanten, verklaart TConcept zich akkoord dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ter verwerking van persoonlijke gegevens. In overeenstemming met deze wet heeft de Klant het recht tot verzet, toegang, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Dit recht wordt uitgeoefend door een brief te sturen naar het in artikel 1 vermelde postadres of door ons Callcenter te bellen. De Klant kan zijn persoonlijke gegevens ook rechtstreeks in zijn Klantenaccount raadplegen of wijzigen, onder het tabblad "wijziging van persoonlijke gegevens".12.2. De Website kan een beroep doen op het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de Website worden verzonden. Ze worden opgeslagen door de browser van de Klant op de harde schijf van zijn computer. Het doel hiervan is onder andere om een eerder bezoek van de Klant aan de website te signaleren. Cookies kunnen ook door TConcept worden gebruikt om de service aan de Klant bij te sturen. De Klant behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser te configureren.Artikel 13. Intellectuele eigendomHet handelsmerk "TeH", de website en alle originele Producten en creaties op de website zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en elk ander intellectueel eigendomsrecht volgens de Belgische en Europese wetgeving.Elke kopie of namaak van een creatie, Producten of bestelling, evenals elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisatie, gedeeltelijk of volledig, door enig proces en ongeacht via welk medium (op papier, digitaal ... ) van de volledige of gedeeltelijke website en/of de de elementen die er deel van uitmaken (motieven, illustraties, foto's en teksten, ...) is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TConcept en zal overeenkomstig vervolgd worden.Artikel 14. NietigheidDe eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de onderhavige bepalingen brengt niet de nietigheid mee van de andere bepalingen die volkomen rechtsgeldig blijven.Artikel 15. Afstand Het feit dat één van de partijen zich niet op een schending door de andere partij van welkdanige verplichting uit hoofde van de overeenkomst beroept, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de verplichting in kwestie.Artikel 16. Toepasbaar recht – bevoegde RechtbankenOnderhavige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht. Eventuele geschillen met betrekking tot de geldigheid, uitvoering of interpretatie van de overeenkomst of welkdanige bestelling in het algemeen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals Brabant.
 ONZE Thee Kaart
 ONZE Thee Kaart
Black Tea
Green Tea
Infusion
Discovery

welke thee past bij mij ?

Een thee kiezen is niet altijd eenvoudig. De smaak is uiteraard belangrijk, maar ook de gezochte weldaden. Om je zo goed mogelijk te begeleiden, deelde onze theemeester zijn blends in volgens een tabel:

Elke kolom staat voor een eigenschap: een beetje pep om de dag te starten? Ontspanning voor het slapen gaan? Hulp bij de spijsvertering? Antioxiderend? Detox?

Elke lijn stelt een smaak voor: hou je eerder van fruitig of van spicy? Ga je voor bloemen of voor kruiden?

De gekleurde bolletjes geven aan of het om een zwarte of groene thee gaat of om een infusie.
Houd je van verrassingen? Kies dan het blauwe bolletje uit de lijn Discovery!